BAN GIÁM KHẢO

1- NSNA Phạm Tiến Dũng, Tổng biên tập TCNA - Chủ tịch HĐGK

2- NSNA Hồ Sỹ Minh (Sỹ Minh), EVAPA/G  - Thành viên

3- NSNA Võ Đông Bảy, EVAPA   - Thành viên

4- NSNA Lê Văn Hào, AVAPA  - Thành viên

5- NSNA Trần Việt Văn, AVAPA  - Thành viên

KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

Đã có 358 tác giả, 15 tỉnh/thành và 2307 tác phẩm