THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM ĐẾN NGÀY

29/09/2020 23:59:00

THỐNG KÊ

Tác phẩm đã gửi: 2003 ảnh

Đã đăng ký tham gia: 297 tác giả

Địa phương: 15 tỉnh/thành

» Hội đồng giám khảo

1. NSNA Đào Tiến Đạt, E.VAPA, UV BCH - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Bùi Đăng Thanh, A.VAPA - Thành viên

3. NSNA Trần Việt Văn, A.VAPA - Thành viên

4. NSNA Vũ Anh Tuấn, E.VAPA/G - Thành viên

5. NSNA Nguyễn Quang Tuấn – A.VAPA - Thành viên