HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO

1. NSNA Trần Phong, E.VAPA/G, Phó Chủ tịch HĐNT Hội - Chủ tịch HĐGK

2. NSNA Đào Tiến Đạt, E.VAPA/G - Thành viên

3. NSNA Hoàng Quốc Tuấn, E.VAPA/G - Thành viên

4. NSNA Hoàng Ngọc Thạch, E.VAPA - Thành viên

5. NSNA Trịnh Ngân Liên, A.VAPA - Thành viên